# Nhân vật RL RS LV Lớp nhân vật Đổi giới tính RS Cuối Lúc
1 Nhincc 0 124 181 First Master 04/10 18:08:00
2 Boss 0 120 369 Grand Master 04/10 18:35:11
3 MrGecko 0 108 400 Grand Master 04/10 12:54:04
4 top2 0 89 6 First Master 04/10 07:00:11
5 TraiTop0 0 85 230 First Master 04/10 18:39:28

Lưu ý :

- Toàn bộ nhân vật sẽ bị xóa khi Open Beta chính thức
- Các bạn chỉ cần lập lại Nick Như APhates
- Phần thưởng Đua Top Alpha Test sẽ được trao ngay khi Open Beta chính thức