- Tăng thêm máu cho Boss Vàng
- Tăng số lương Boss vàng các MAP

Thân !